Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om momskompensasjon gjennom FolkOrg.

Gjennom momskompensasjonsordninga kan alle lokallag få refundert ein viss prosent av driftsutgiftene sine. Grunnlaget er godkjent rekneskap frå årsmøtet med totale driftsutgifter frå førre år. Lokallaget må vera registrert i Frivillighetsregisteret for å få godkjent søknaden.

Søknad sendast gjennom sentralleddet (FolkOrg) med frist i august kvart år.