FolOrg lyser ut Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk for fem år. Søknadsfristen er 25. januar 2021

FolkOrg lyser ut arrangementa for desse åra:

  • Landskappleiken: 2024, 2025, 2026, 2027 og 2028
  • Landsfestivalen i gammaldansmusikk: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

 

FolkOrg lyser ut Landskappleiken og Landsfestivalen for 5 år. Håpet er at mogelegheita for å søke om å ta på seg arrangementet fleire år fram i tid kan stimulere fleire lokallag til å søkje.

Det er behov for at både nye og tidlegare arrangørar tek på seg arrangementa i åra framover, og likeins er det ønskjeleg at arrangørlaga får god førebuingstid.

Å skipe til store arrangement kan vere både spennande og inspirerande. Det kan styrke fellesskapet, nye medlemmer blir rekruttert gjennom dugnadsjobbing, og det kan gi økonomiske musklar til å drive godt og aktivt lagsarbeid.

Søknaden må innehalde følgande punkt:

  • Informasjon om laget eller laga som står bak søknaden.
  • Bakgrunnen for søknaden.
  • Gjer greie for overnattingskapasitet, tevlingsarenaer med øvingsrom og bemannings- og dugnadskapasitet.
  • Det må leggast ved eit styrevedtak som er gjort i søkjarlaget/søkjarlaga angåande å søke om arrangementet, med underskrift av styreleiaren.

Søknader som dokumenterer at kommune og næringsliv stiller seg bak søknaden, og at dei blir aktive, gode støttespelarar økonomisk og/eller på anna vis, vert prioriterte.

 

 

Søknadsfrist: 25. januar 2021.
Interesserte kan på førehand ta kontakt med FolkOrg sentralt for meir informasjon.

Søknad kan sendast på e-post til sina@folkorg.no eller i posten til:

FolkOrg v/ Sina Myhr
Møllergata 39
0179 Oslo

LK 2019: Fjelljom
Foto: R. Heggem