Her finn du informasjon og lenkjer til tilskotsordningar for kurs, arrangment, konsertar, rekruttering, instrument m.m.

Lokallag og områdelag i FolkOrg kan søkje om tilskot til drift og prosjekt, både gjennom FolkOrg og gjennom andre aktørar og organisasjonar. Det finnast midlar til både opplæring, kurs, arrangement, prosjekt, utstyr, lokale og mykje meir.

Sjå vår søknadskalender for oversikt over ordningar og fristar.

AKTIVITETSTILSKOT frå FolkOrg er ei samanslåing av dei tidligare støtteordningane Aktivitetstilskot, Rekrutteringsstøtte og Danseaktivitet.

Den totale potten er på kr. 200 000,-, og søknadsfristen er i april.

ANDRE ORDNINGAR FOR MEDLEMSLAG I FOLKORG
Lokallag og områdelag kan gjennom sitt medlemskap søkje om eksterne ordningar gjennom FolkOrg.

Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gjennom momskompensasjonsordninga kan alle lokallag få refundert ein viss prosent av driftsutgiftene sine. Grunnlaget er godkjent rekneskap frå årsmøtet med totale driftsutgifter frå førre år. Lokallaget må vera registrert i Frivillighetsregisteret for å få godkjent søknaden.

Søknad sendast gjennom sentralleddet (FolkOrg) med frist i august kvart år.

Frifond Organisasjon
Denne ordninga skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlem i ein nasjonal, frivillig organisasjon med musikk som hovudverksemd.

Målgruppa for ordninga er barn og unge under 26 år. Dersom lokallaget oppfyller krava for tildeling, får laget driftstønad basert på antal medlem i laget under 26 år.
Ein kan søkje om både driftstilskot og prosjektstønad.

Søknad gjennom sentralleddet (FolkOrg) med frist i oktober kvart år.

 

Rekrutteringsmidlar frå Dextra Musica
FolkOrg har sidan 2016 delt ut midlar til større rekrutteringsprosjekt innan folkemusikk og folkedans i Noreg. Midlane er gjeve av Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB.

Eit av hovudmåla med denne stønadsordninga er å hjelpe i gang solide rekrutteringsprosjekt som fører til varige tilbod. Det kan søkjast støtte til både nye og eksisterande rekrutteringsprosjekt for born og unge innan folkemusikk og folkedans i Noreg. Det er krav om ein viss storleik på prosjekta og vi oppmodar søkjarane til å tenkje kreativt og nyskapande.

Søknad direkte til FolkOrg, med søknadsfrist i januar kvart år.

 

ANDRE ORDNINGAR:

Musikkens studieforbund
Voksenopplæringsordninga gir stønad til øving og anna opplæringsaktivitet gjennom Musikkens Studieforbund (MSF). MSF fordeler økonomisk stønad til opplæring etter godkjente studieplaner.

For å søkje om stønad må ein vera medlem i ein av MSF sine medlemsorganisasjonar (som til dømes FolkOrg).
Søknad gjennom Musikkens Studieforbund sin søknadsportal. Utlysing kvart halvår.

 

Frifond kompetanse og aktivitet
Frifond kompetanse og aktivitet er ei tilskotsordning innafor rammene til Frifond Musikk. Ordninga skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mogelegheit til å sette inn kompetansehevande tiltak i lokallaget, ekstraordinær aktivitet, samarbeidsprosjekt eller andre liknande tiltak.

Søknad direkte til Frifond gjennom Norsk Musikkråd sin søknadsportal. Frist 25. februar 2023.

KOMP
KOMP er ei tilskotsordning for kortare opplæringsprosjekt og andre kompetansehevande tiltak som skal styrkje og utvikle aktivitet, utøving og kvalitet innanfor det rytmiske feltet. Organisasjonar og lag, frittståande grupper, kulturskuler og andre kommunale kulturaktørar innanfor dei rytmiske sjangrane kan søkje på ordninga.

Søknad gjennom Norsk Musikkråd sin søknadsportal, med frist 25. februar 2023.

 

Kulturrom (tidligare Musikkutstyrsordningen)
Kulturrom skal bidra til at det finst øvingslokale og gode tekniske vilkår for framføring av musikk, dans og teater over heile landet. Ein kan søkje om tilskot til både teknisk utstyr og til bygg og utbetring av lokale.

Søknadar behandlast to gonger i året, og søknadsfristene er 1. mars og 1. september.

 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Små raske midler
Formålet med ordninga er å stimulere til aktiviteter som skapar, formidlar, bevarer, dokumenterer og tilgjengeleggjer folkemusikk og folkedans. Søknadsramma er beløp mellom kr. 0 – 15 000,-

Fortløpande behandling.

Prosjektmidler
Denne ordninga er ei prosjektstøtte, og rettast mot fleire type einskilde tiltak for folkemusikk og folkedans. Ordninga skal primært dekkje områder som ikkje vert dekt av andre innanfor området. Søknadsramma er beløp mellom kr. 15 001 – 50 000,-

Behandling to gonger i året.