Smittevernrettleiar for konsertar og arrangement under covid-19-utbrotet.

NOVERANDE STATUS pr 01.nov 2020

Nasjonale tiltak for arrangement
* Arrangement på offentleg stad kan gjennomførast med inntil 50 personar (ikkje fastmonterte seter) eller 200 personar (fastmonterte seter).

Reglar som gjelder til og med 8. november:

 • Innandørs på offentlig stad er det tillatt å gjennomføre arrangement med inntil 200 personar.

Reglar som gjeld frå midnatt, natt til måndag 9. november: 

 • Innandørs på offentlig stad er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikkje er fastmonterte seter.
 • Innandørs på offentlig stad er det tillatt med inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter.

Elles:

Lokale tiltak: 
Kommunane kan innføre strengare tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Sjå nettsida til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Definisjon av arrangement
Med arrangement meinast følgande samlingar på offentlig stad eller i lokale og utandørs areal som leigast eller lånast ut, inkludert hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesalar og hallar:

 1. idrettsarrangement som stemne, cup, turnering og kamp, men ikkje organisert trening
 2. kulturarrangement som konsertar, utstillingsopningar, opera, ballett, teater og kino, men ikkje organiserte øvingar, trening og prøver
 3. seminar, konferansar, kurs og andre faglege sammenkomstar, inkludert bespisning utan servering av alkohol, men ikkje møte eller sammenkomstar som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skule eller universitet
 4. livssynssamlingar og seremoniar, inkludert seremoniar ved bryllaup, gravferd, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige marked, men ikkje loppemarked til inntekt for frivillege organisasjonar

Krav til gjennomføring
Alle arrangement må ha ein ansvarleg arrangør som sørgjer for  at sammenkomsta gjennomførast i henhald til smittervernreglane. Arrangøren kan vera ein privatperson eller en profesjonell aktør. Dei som er til stades skal informerast om kven som er arrangør og kven som kan kontaktas ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • syte for at gjestane kan halde éin meters avstand, målt frå skulder til skulder, til dei ein ikkje bur i lag med til vanleg (unntak frå avstandsregelen gjeld for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
 • iverksetje tiltak som bidreg til at sjuke ikkje er tilstades.
 • gjera det mogeleg å ivareta god hygiene ved ankomst og undervegs i arrangementet.
 • skrive ned namn og kontaktinformasjon dersom det er naudsynt for å ha oversikt over deltakarne ved ein eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.
 • sørge for at det skal vera minst eitt sete mellom deltakarar på same rad (unntatt personar fra same husstand) og at det er ein meters avstand mellom deltakarane i alle retningar, dersom arrangementet vert halde i eit lokale med fastmonterte seter.