Verdal juniorspellmannslag har lang erfaring med samarbeid mellom kulturskole og lokallag. Allerede i 1989 starta de opp som samspillstilbud for felespellerne i Verdal kulturskolen.

Etableringsfasen

Da Juniorspellmannslaget ble starta opp som samspillstilbud i kulturskolen, var det ingen ekstern økonomisk støtte utover det Kulturskolen bidro med. Undervisning ved kulturskolen har heller ingen spesiell støtte i dag, men etter hvert har Juniorspellmannslaget søkt støtte fra Frifond og VO-midler gjennom FolkOrg og Midtvinterdansen festivalstøtte fra ulike offentlige tilskudd og private sponsorer. I tillegg har festivalen inntekt fra billettinntekter, deltakeravgift og dugnad. All søknad om økonomisk støtte gjøres altså gjennom Juniorspellmannslaget.

I starten var initiativtaker Geir Egil Larsen den som stod for all organisering av samarbeidet mellom kulturskolen og juniorspellmannslaget og de ulike aktivitetene. I dag har juniorspellmannslaget et styre (foreldrene i jr.laget) som er en viktig ressurs for aktiviteten i laget og Midtvinterdansen.

Pga. at rektor «kuppet» samspelltilbudet i kulturskolen og gjorde det om til et juniorspellmannslag, slapp man en vervekampanje for å få medlemmer til laget. I begynnelsen var det ca. 10 stryke-elever som deltok. Nå har laget ca. 50 medlemmer.

 

Dagens opplæringstilbud

I dag foregår tilbudet ved at alle ellever har enkelt-timer, p.t. 17,5 min ressurs. Alle er også med på samspelltilbudet/juniorspellemannslaget. I tillegg kommer vanlige prosjekt i kulturskoleregi, som f.eks. turné i skolene der det også presenteres folkemusikk.

På juniorspellmannslaget sine øvinger er det ca. 15 min pause der foreldrerepresentant (dette går på rundgang) har ansvar for servering, f.eks. saft og boller, frukt e.l. På Midtvinterdansen er det sosiale et viktig aspekt, noe som «gjør seg sjøl».

Ansvarsfordelingen mellom kulturskolen og juniorspellmannslaget har i dag endret noe dynamikk i forbindelse med ny rektor som ikke har folkemusikkbakgrunn. Dermed er ansvaret mer knytta til miljøet i juniorspellmannsalget og den som til enhver tid er folkemusikklærer.

Rekrutteringsgrunnlaget er også i dag de som går på kulturskolen. Laget har en aspirantgruppe for aldersgruppa 7 – 12 år, og en videregående gruppe for aldersgruppa 12 – 20 år. Man varierer litt gruppeinndeling etter hva slags repertoar som øves. De som er 1 års-nybegynnere inviteres til enkelte øvelser. På Midtvinterdansen får alle fra Verdal, også nybegynnerne, være med, mens det settes et minimumskrav til repertoar for eksterne deltakere.

Elevene betaler kr 1.250 + evt. kr 300 i instrumentleie pr semester for å være elev ved kulturskolen. For å være med i Spellmannslaget, koster det kr 300 per medlem, pluss evt. subsidiert deltakeravgift ved Midtvinterdansen.

Tilbudet på fiolin har vært stabilt i mange år. I tillegg har det vært interesse fra f.eks. danselærere om å få til regulær aktivitet når det gjelder folkedans. Man har dessverre ikke fått i gang dette pga. utskifting av lærere.

Instruktørene som har ansvaret for folkemusikkundervisningen har bakgrunn i folkemusikkmiljø i Trøndelag og landet ellers, samt formell utdanning fra Ole Bull-akademiet, Norges Musikkhøgskole + Suzuki nivå 1 + generell pedagogikk. De har også erfaring som utøvende musikere og frittstående kursholdelse.

Opplæringen foregår i en kombinasjon av gehør og noteopplæring, og fokus på samspill. Danseundervisning er knyttet til prosjekt og Midtvinterdansen. Opplæringsmaterialet hentes fra 12 fiolslåttar 1, 2, 3, 4 av Geir Egil Larsen) og diverse lokalt tilfang av repertoar. Innøving av repertoar fram mot prosjekt, f.eks. Midtvinterdansen og Hilmarfestivalen, består også mye av (Midt-)nordisk repertoar fra kursholdere og inspiratorer som for eksempel Mauno Järvelä og kjente folkemusikkgrupper som Majorstuen, Hoven Droven, Frigg m.fl.

Folkemusikkopplæringen er ikke systematisk knyttet opp mot digitalt verktøy, men det er mye fokus på digitale løsninger generelt i kulturskolen. Det er en del praksis med at elevene gjør opptak med egne telefoner. Også at mp3 sendes pr e-post, gjerne til foreldre for å involvere dem, samtidig som man får med litt skriftlig informasjon. Midtvinterdansen har egen hjemmeside, som også fungerer som Juniorspellmannslagets si hjemmeside. Den blir spesielt brukt fram mot festivalen til å distribuere mp3/pdf-noter.

Årshjulet til kulturskolen og juniorspellmannslaget er lagt opp slik at man i praksis nesten alltid øver mot et mål. Hilmarfestivalen på høsten, julekonserter, Midtvinterdansen i februar, vårkonsert i kulturskolen, avslutningskonsert i kulturskolen osv.

 

Egen evaluering av tilbudet

En utfordring når rektor og/eller andre lærere er uten folkemusikkbakgrunn, er at det kreves en del oppmerksomhet å få disse interessert. Suksessfaktorer har vært idealisme og kvalitet på tilbudet. Dessuten at man har klart å komme over den første «kneika», slik at man har et ressurssterkt miljø, uavhengig av kulturskolen. Noe som gjør at det er interessant for kulturskolen å samarbeide.

Når det gjelder synlighet så er spesielt Juniorspellmannslaget synlig pga. av mange oppdrag som vises i det offentlige rom og slik er en tydelig kulturaktør på det lokale plan.

Veien har blitt til i en viss grad underveis og omfanget er større og bedre enn man kunne se for seg i starten. I dag er folkemusikkopplæring på fele et godt etablert tilbud med stor interessen fra elever, søsken, foreldre, og dessuten god aksept hos politikere og rektor, som ikke nødvendigvis har folkemusikkbakgrunn. Tilbudet har en stadig stor og økende søking og de siste årene har det vært et ganske stabilt antall elever. Det er en utfordring at en del elever slutter ved en viss alder, gjerne når de er ferdig med nybegynnerstadiet. Men den store søkingen har gjort at det som regel er venteliste og lett å fylle opp med nye elever på ledige plasser.

 

Beskriving av samarbeidet

Verdal juniorspellmannslag og Verdal kulturskole har lang erfaring med samarbeid om opplæring i folkemusikk. Samarbeidet starta i 1989 da Geir Egil Larsen starta opp med samspelltilbud/juniorspellmannslaget. I tillegg til å være rektor ved kulturskolen, var han også i mange år både instruktør og forelder i juniorspellmannslaget

Folkemusikkopplæringa omfatter undervisning på kulturskolen, Verdal juniorspellmannslag og festivalen Midtvinterdansen (nordisk folkemusikkfestival for barn og unge i regi av juniorspellmannslaget).

Den totale stillingsstørrelsen på fiolin i kulturskolen er 100 %, fordelt på to 50 %-stillinger. Begge er besatt av lærere med folkemusikk-bakgrunn. I den ene stillingen ligger det en føring om å vedlikeholde et visst klassisk repertoar, tilsvarende ca 20 %, som videreføring av tidligere ressurs/lærer på akkurat dette. Verdal juniorspellmannslag har øving hver onsdag kl 17-19. Juniorpellmannslaget er i utgangspunktet frittstående, men man har fått lagt inn en lærer-ressurs fra kulturskolen som dekker 2 klokketimer. I tillegg kjøper laget 45 min fra kulturskolen. I praksis gjør dette at de 2 lærerne som deler fiolin-ressursen i kulturskolen har en grunnfinansiering i sitt arbeid i spellmannslaget og spellmannslaget fungerer som kulturskolen sitt samspelltilbud. Først og fremst for fiolin, men også innslag av elever på andre instrument, f.eks. piano og gitar. Spesielt fram mot Midtvinterdansen har man fått til et samarbeid, mer som prosjekt, der flere instrumentgrupper kan delta på kurs og flere av de andre kulturskolelærerne får bruke sin arbeidstid som med-instruktører.

 

 

Meir informasjon om Idébanken for samarbeid mellom spel- og dansarlag og kulturskole: