Tysdag 25. januar kl. 18-19 inviterer FolkOrg, Noregs Ungdomslag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans til ein digital presentasjon av undersøkinga om trygge organisasjonar.

Organisasjonane FolkOrg, Noregs Ungdomslag (NU) og Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) gjennomført i haust ei spørjeundersøking for å kartlegge omfanget av grenseoverskridande åtferd i organisasjonane. Dette vart gjort etter at sentrale personar i folkemusikk- og folkedansmiljøet kom med eit opprop i Aftenposten hausten 2020 kor dei uttrykte at tida var overmoden for å opne auga for at seksuell trakassering skjer i folkemusikken og folkedansen, og etterlyste at miljøet grip inn og tek ansvar.

Alle medlemane i FolkOrg og NU, og personar knytt til miljøet gjennom representantskapet til Sff vart invitert til å delta i spørjeundersøkinga. Svara som vart samla inn dannar grunnlaget for det vidare arbeidet med å utvikle strategiar og tiltak for å sikre trygge miljø.

Undersøkinga vart gjennomført i tidsrommet 28.09-07.11 2021. Målet med undersøkinga var å kartlegge opplevinga av organisasjonskulturen samt omfang av uønska og grenseoverskridande åtferd knytt til aktivitetar i regi av organisasjonane dei siste fem åra.

Tysdag 25. januar kl 18-19 blir det gjennomført ein digital presentasjon av undersøkinga. Alle interesserte er velkomne til å delta.

Byrået Opinion, som gjennomførte undersøkinga, vil presentere resultata som kom fram etter at kring 1300 personar deltok med sine svar i haust. Det blir også mogleg å stille spørsmål. Organisasjonane vil også informere om deira arbeid med retningsliner, varslingsrutiner mm.

Meld deg på via dette skjema for å få tilsendt digital møtelenke til møtet som foregår i Teams: https://forms.office.com/r/7fLtYs7Hzs.

Spørsmål?
FolkOrg: post@folkorg.no
Noregs Ungdomslag: post@ungdomslag.no
Norsk senter for folkemusikk og folkedans: postmottak@folkemusikkogfolkedans.no

 

Her kan du lese pressemeldinga om undersøkinga som kom før jul: Vi tek grenseoverskridande åtferd på alvor