Her finn du informasjon om momskompensasjonsordninga i FolkOrg

Å søke momskompensasjon er for dei aller fleste laga veldig enkelt. Du treng berre å fylle inn namn, organisasjonsnummer og driftsutgifter i skjemaet under, samt sende rekneskap til FolkOrg….1-2-3, og vips så er det gjort!

Slik gjer du:

Fyll inn søknadsskjema – det finn du nederst på sida

  • Namn på laget med kontaktinfo
  • Organisasjonsnr.
  • Driftsutgifter
  • Eventuelt fradrag (gjeld få av spel- og dansarlaga)
  • Sende inn revidert regnskap frå 2017

Generelle avgrensingar:

Gjeld alle som søkjer om momskompensasjon, dvs. både sentralledd og enkeltståande søkjar, og aksjeselskap og underledd som er med i søknader frå sentralledd. Avgrensingar skal gjerast uansett kva modell du søkjer etter finn du under:

a) Kostnader utanfor den frivillige og ikkje-fortenestebaserte delen (§ 7 sjette ledd)
Meininga med denne posten er at det berre er mva-kostnader knytt til den frivillige og ikkje-fortenestebaserte delen av verksemda som skal komme inn under ordninga. For eksempel kostnader i samband med inntekt som har gått ut av organisasjonen som forteneste til private personar (dette gjelder for eksempel ikkje honorar/lønn til instruktørar eller om nokon av medlemmane har gjort ein jobb for laget som er lønna/honorert.)

b) Kostnadsførde ny-, på- og ombyggingskostnader (§ 7 sjuande ledd)
Avgrensinga går ut på at ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg, anlegg og anna fast eigedom ikkje skal kompenserast. Vedlikehaldskostnader kan likevel vere med i grunnlaget.

c) Avskrivingar på aktiverte kostnader (§ 7 sjuande ledd)
Avskrivingane på balanseførte bygg, anlegg og anna fast eigedom gir på lik linje med kostnadane som er omtala over, ikkje rett til kompensasjon.

d) Drifts- og vedlikehaldskostnader i samband med utleige (§ 7 åttande ledd)
Drifts- og vedlikehaldskostnader knytt til bygg, anlegg og anna fast eigedom som er leigd ut, gir i hovudsak ikkje rett til kompensasjon. Utleige internt i organisasjonen til andre organisasjonsledd som kjem inn under ordninga er unnateke.

Her finn du meir informasjon om avgrensingane og frådragspostane for forenkla modell.

Underledd som har meir enn 5 millionar kroner i driftskostnader og aksjeselskap.

Underledd (spel- og dansarlag eller områdelag) som har meir enn 5 millionar kroner i driftskostnader og aksjeselskap skal også trekke frå:

a) kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet

b) lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet som ikke er omfattet av punkt om kontantoverføringer

c) totale driftskostnader knyttet til den merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten, hvor de totale kostnadene knyttet til den avgiftspliktige delen av virksomheten skal trekkes ut

d) overføringer til andre organisasjoner, eller overføringer mellom ledd i samme organisasjon

e) totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv., herunder frivillige organisasjoner som på vegne av kommune eller fylkeskommune produserer helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester som kommune eller fylkeskommune er lovpålagt å utføre.

Desse må fylle ut dette søknadsskjemaet:
Rapport-fra-lokalledd-til-sentralledd-forenkla-modell-NN

Ta kontakt med FolkOrg dersom du treng meir informasjon.

Svar på vanlege spørsmål:
Underledd (spel- og dansarlag eller områdelag) eller aksjeselskap som har driftsutgifter under 5 mill., treng ikkje revidering av statsautorisert revisor.

Laga skal ikkje trekke ut driftskostnadar til løn og honorar i samband med drifta av laget. For eksempel løn og honorar til instruktørar.