Brenn du for å halde folkemusikk- og folkedanstradisjonane i Noreg levande? FolkOrg har ledig eit vikariat som rådgjevar for kappleik, festival og rekruttering.  

FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet, og med det fremje både kulturarv og god folkehelse. 

Organisasjonen har i dag om lag 4100 medlemmer og 160 lokale og regionale spelemannslag. Blant våre medlemmer finst både profesjonelle musikarar og dansarar, amatørar, spel- og dansarlag, arrangørar, instrumentmakarar og pedagogar. 

Ansvarsområde:

 • Det overordna ansvar for alt av FolkOrgs arbeid med kappleik: 
 • Landskappleiken 
 • Landsfestivalen i gammaldansmusikk 
 • Det elektroniske kappleikssystemet til FolkOrg 
 • Rådgjeving for lokalkappleikar 
 • Rekrutteringsprosjekta i FolkOrg gjennom ordninga frå Dextra Musica.  
 • Folkedansarbeidet i FolkOrg 

Døme på oppgåver i stillinga: 

 • FolkOrg sin rådgjevar for LK og LF, og fagansvarleg for arrangementa frå vår side.  
 • Rådgjevar for lokale kappleikar 
 • Sakshandsamar på saker som gjeld LK og LF 
 • Skaffe dommarar til LF og LK. 
 • Ansvarleg for all påmelding til LK og LF 
 • Rekrutteringprosjektet gjennom ordninga frå Dextra Musica og elles arbeid med rekruttering  
 • Lage møteplasser for rekrutteringsprosjekta 
 • Sakshandsamar på saker til styret når det gjeld rekruttering.  
 • Informasjonsarbeid på rekrutteringsprosjekta 
 • Kontakt og samarbeid med Dextra Musica.  
 • Prosjektleiar for FolkleiarUng 
 • Tilskotsordningar:   
 • Rekrutteringsprosjektet gjennom Dextra 
 • Bidrag i arbeidet med Frifond og FolkOrgs eigne tilskotsordningar. 
 • Rådgjevar på fagområdet dans.  

 Ein må òg medverke i anna arbeid i FolkOrg, når det er trong for det.  

Kompetansekrav: 

 • Høgare utdanning innan folkemusikk, folkedans, kulturfag eller liknande. Relevant erfaring kan erstatte kravet til utdanning. 
 • God kjennskap om folkemusikken og folkedansen i Noreg. 
 • Erfaring frå og kunnskap om kappleik og tevling i folkemusikk og folkedans.  
 • God kjennskap til og erfaring frå frivillig kulturarbeid. 
 • Relevant erfaring. 
 • Eit godt språk, helst både på nynorsk og bokmål. 

Personlege eigenskapar: 

 • Gode kontaktskapande eigenskapar og evne til samarbeid. 
 • Evne til sjølvstendig arbeid. 
 • Sjølvgåande, initiativrik, fleksibel og strukturert. 
 • Nettverk i Folkemusikk-Noreg. 
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle stressa situasjonar 
 • Pedagogiske evner.  
 • Godt humør. 

Søkarane må rekne med arbeid kveld og helg i periodar. Med både Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk om sommaren, må ein også rekne med å arbeide sommarstid.  

Arbeidsstad: FolkOrg har kontor i Møllergata 39 i Oslo. Løn etter avtale. Den tilsette vil bli innlemma i organisasjonen sin pensjonsavtale. Næraste overordna er dagleg leiar. 

Varigheit: 15. september 2022 – ca. 1. september 2023.  

For spørsmål om stillinga: Kontakt dagleg leiar Linda Dyrnes på telefon 48105075 eller e-post: linda@folkorg.no. 

Søknadsfrist: 18.05.2022  

Søknad med CV sendast til: linda@folkorg.no