Meld deg på Landsmøtet i FolkOrg 2021! Landsmøtet blir digitalt laurdag 17. april.

Velkommen til digitalt landsmøte!

For å sikre at FolkOrg arbeider slik feltet treng og ønskjer, vonar vi det vert god deltaking frå heile landet av både utsendingar og observatørar! Kanskje gjer eit digitalt møte at enda fleire har høve til å delta?

Landsmøtet er ope for alle
Du kan delta på landsmøtet som utsending for laget ditt, yrkesutøvarane eller folkemusikkarrangørane. Som utsending har du røysterett i landsmøtesaker som budsjett, langdtidsplanar, vedtekter, årsmeldingar og val av nytt styre til FolkOrg. Du kan og delta på landsmøtet utan å vere utsending. Då har du ikkje røysterett, men som medlem i FolkOrg har du talerett.

Vil du vere med  å påverke arbeidet til FolkOrg?

Landsmøtepapir

Samla sakspapir til landsmøtet i FolkOrg 2021

Årsmelding for FolkOrg 2019

Årsmelding for FolkOrg 2020

 

Veiledning for korleis du deltek på landsmøtet via  internett

Veiledning for deltakelse via Teams

 

Landsmøtet i FolkOrg er 17. april 2021
Det vert digitalt sosialt program fredag 16. april.

Fremje saker til landsmøtet
Frist for innmelding av saker til landsmøtet var 15. januar 2021.

Valkomiteen i FolkOrg består av
Torunn Raftevold Rue
Øystein Rudi
Solbjørg Tveiten

Styret i FolkOrg 2019 – 2021
Her er oversikt over kven som sit i styret til FolkOrg i inneværande periode

Praktisk informasjon
Landsmøtet vert gjennomført på den digitale plattforma Teams. For å delta på møtet må du vera påmeldt og vi må ha motteke fullmaktskjema frå leiar i laget. 

Alle som er påmeldt til landsmøte vil ein e-post med lenke til sjølve møtet. Det er enkelt å delta via Teams, du treng berre å klikke på lenka for å komma inn i møtet. E-posten inneheld praktisk informasjon kring bruken av Teams og eit telefonnummer du kan ringe om du har problemer med å komma deg inn i møtet.  

Fullmaktskjema
Det er leiar i laget som fyller ut fullmaktskjema og sender det inn til FolkOrg. Det kan sendast på epost til anne@folkorg.no eller i posten til FolkOrg, Møllergata 39, 0179 Oslo.

Fullmaktskjema_landsmøtet_2021
Word-fil som leiar skriv ut og signerar

Frist for påmelding er 25. mars
Fristen for påmelding og innsending av fullmaktsskjema er 25. mars.

Ta gjerne kontakt med Anne Nilssen i FolkOrg dersom du har spørsmål kring landsmøtet, eller ønskjer å få tilsendt sakspapira i posten.

Anne Nilssen
anne@folkorg.no
Tlf: 94 86 17 94

 

Utsending / Røysterett
Lag som er teke opp som eit medlemslag innan 31.12.20, har rett på utsending m/røysterett på landsmøtet til FolkOrg, etter følgjande skala:

Lag med inntil 30 medlemmer – 1 utsending
Lag med 30 – 99 medlemmer – 2 utsendingar
Lag med 100 – 199 medlemmer – 3 utsendingar
Lag med 200 – 299 medlemmer – 4 utsendingar
Lag med 300 – 399 medlemmer – 5 utsendingar
Lag med over 400 medlemmer – 6 utsendingar
Områdelaga – 1 utsending
Faglag (institusjonar som medlemmer) – 2 utsendingar
Gruppa for yrkesutøvarar* – 4 utsendingar
*Dersom det er over 200 medl. pr. 31.12.20

Styret i FolkOrg og varamedlemmer for dei styremedlemmene som ikkje kan møte på landsmøtet har røysterett. Einskildpersonar som ikkje står tilslutta eit lokallag eller faglag, har ikkje røysterett.

Kvar utsending kan berre representere eitt lag. Det er medlemstalet pr. 31.12.2020 som er grunnlaget for representasjonen til landsmøtet. Kun leiar i laget kan gje fullmakt til å væra utsending frå laget. Her kan du melde på utsendingar frå laga.

Alle medlemmar har talerett
Alle medlemmer og tilsette i organisasjonen har talerett på landsmøtet. Styret kan invitere andre institusjonar og organisasjonar som observatørar med talerett til landsmøtet.
Her kan du melde deg på som gjest/observatør

Førebels program

Fredag 16. april
Vi arbeider med eit digitalt sosialt program til fredag kveld

Laurdag 17. april
10.00: landsmøte startar
12.00: lunsj
13.00: landsmøte held fram
17.00: Takk for no

Landsmøte i FolkOrg
Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz