FolkOrg følger med i arbeidet med statsbudsjettet for 2021. Vi har levert innspill til tre komiteer på Stortinget, her kan du lese hva vi spiller inn til de ulike komiteene.

INNSPILL TIL ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN
FRA FOLKORG

Innspill til arbeids- og sosialkomiteen

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger.

I budsjettforslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kan vi ikke se at de foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kulturministeren har, gjennom sine forslag til forlengelser av koronatiltakene, erkjent at koronakrisen vil få store konsekvenser for kulturlivet og kulturnæringene langt inn i 2021. Det blir derfor særdeles merkelig at ikke ASD har sett de samme utfordringene. Det er 3500 kulturarbeidere som har dratt nytte av ordningen, og 20 000 selvstendig næringsdrivende totalt. Vi forutsetter derfor at Stortinget ser alvoret i situasjonen og forlenger denne ordningen også i 2021.

Vi støtter for øvrig innspillet fra Creo.

Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg

INNSPILL TIL FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN
FRA FOLKORG

Innspill til familie- og kulturkomiteen

Covid 19 og kulturbudsjettet
2020 har vært det tøffeste året for kulturbransjen i moderne tid. Det er derfor betryggende at regjeringen anerkjenner at covid-19-pandemien vil ramme kulturbransjen hardt også i 2021 og har satt av 2,2 milliarder til en stimuleringsordning (kap.325, post 77) for kultur frivillighet og idrett første halvår og varsler mer om behovet fortsatt er der. Tilsvarende at det er satt av 100 millioner til nye ekstraordinære kunstnerstipend (kap. 320, post 72) og 200 millioner til kulturinstitusjoner som har falt utenfor stimuleringsordningen (kap. 323, post 70), blant annet til Riksscenen. Dette er bra og riktig.

Men det er et problem at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke videreføres i 2021. Myndighetene forventer lokale smitteutbrudd framover, med påfølgende lokale, strengere smitteverntiltak. Kulturarrangement har derfor en stor risiko for å måtte avlyse på kort varsel, en stimuleringsordning hjelper ikke da. Da trengs kompensasjon for alle involverte aktører.

Kap. 320, post 74: Rydding i poster
Etter å i mange år ha jobba for å flytte driftstilskuddene for FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske konsertarrangører og Klassisk, bort fra kulturfondet, har endelig regjeringa oppretta en ny post for driftstilskudd (post 74) i Kulturrådet og flytta oss inn der. Det er vi glade for. Dette viser at regjeringa har skjønt at det trengs ei rydding og har fortsett arbeidet som var påbegynt for flere år siden.

Men ikke alt som nå er blitt flytta til post 74 passer der.  Jeg vil spesielt nevne Music Norway og de andre eksportkontorene på kulturfeltet, som er foreslått flytta over i post 74, forvaltet av Kulturrådet. Dette mener vi er uheldig. Eksportkontorene er naturlig knyttet til Utenriksdepartementet. At de også har sin plass hos Kulturdepartementet er naturlig og viktig. Utenlandssatsningen er et tverrpolitisk arbeid, og det pågår nå et arbeid med å lage en felles strategi mellom KUD og UD for dette. Det er da uheldig å legge Music Norway over i Kulturrådet. Kulturfeltet er ikke tjent med en slik maktsentrering.

Kap. 315, post 70: Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
Regjeringa leverer på det det de lovet i Frivillighetsmeldingen og har økt momskompensasjonen til frivillige organisasjoner med 119 millioner. Det er bra, men fortsatt langt unna full kompensasjon. Vårt krav er fortsatt full og rettighetsfestet momskompensasjon.

Videre øker regjeringa tilskuddene til momskompensasjon til idrettsbygg med 104 millionar. Det er bra for idretten, men gjør at gapet mellom momskompensasjons til idrettsbygg og kulturbygg økes ytterligere.

Lokaler til frivillig kulturvirksomhet
Det er veldig bra at Kulturalliansen og Noregs ungdomslag har fått tilskudd til å kartlegge lokaler til frivillig kulturvirksomhet. Det trengs! Men vi trenger også midler til å utbedre og investere i disse byggene slik at de er egnet til den bruken de skal ha.

Vi oppfordrer familie- og kulturkomiteen til å støtte opp om den påbegynte utvidelsen av Kulturrom og gjøre vedtak som sikrer at kulturfeltet tilføres de midlene til lokaler og teknisk utstyr som gjør at aktørene kan planlegge langsiktig – og at det finnes en infrastruktur for feltet når alt skal åpne opp igjen.

Mangfold
Det er positivt at regjeringa satser på mangfold i kulturlivet, både når det gjelder uttrykk og deltakelse. I dag er det slik at et flertall i Norge ikke kjenner de norske folkemusikk- og folkedanstradisjonene. En større kjennskap til disse vil gjøre folk nysgjerrige og trygge på andre folks tradisjoner og kulturuttrykk. Vi mener derfor at det er viktig at folkemusikk og folkedans har en naturlig plass når det satses på mangfold.

Barne- og ungdomskultur
Det er satt av 20 millioner til ei satsing på barne- og ungdomskultur. Av disse er fire millioner satt av til nyproduksjoner i Den kulturelle skolesekken og tilsvarende for å stimulere kommunene til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. FolkOrg mener det er positivt, og forventer at et resultat av det er at barn og unge kan bli kjent med sin egen kulturarv, som f.eks. folkemusikk og folkedans.

Satsing på dansefeltet
Regjeringen har satt av 11 millioner til å styrke dansefeltet, blant annet infrastrukturen til profesjonell dans. Vi vil i denne sammenheng gjøre oppmerksom på at det ikke finnes en utdanning for scenisk folkedans, og det til tross for at det er stor etterspørsel etter dansere som behersker teknikken og estetikken i norsk folkedans. Universitetet i Sørøst-Norge er klar for å ta på seg oppdraget og har fått akkreditert en utøvende bachelorutdanning i folkedans. Nå trengs bare finansieringen og vi håper at familie- og kulturkomiteen kan hjelpe oss med dette. Bare ta kontakt om dere ønsker mer informasjon om dette.

Andre gode nyheter i budsjettet
Norsk senter for folkemusikk og folkedans har i post 74 fått kr 400 000 til digitalisering av analoge opptak. Dette er et viktig arbeid, som vi er glade for at regjeringen har sett betydningen av.

Vi er veldig glade for at hardingfela.no har fått driftstilskudd gjennom statsbudsjettet. Hardingfela.no er et samarbeid med Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss museum, som setter fokus på hardingfela som instrument, musikken, dansen, miljøet og historikken knytta til instrumentet. Dette utløser mange gode aktiviteter.

Kap. 320 post 55 Norsk kulturfond og post 51 Fond for lyd og bilde
Det er ikke gitt noen økning i Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde i budsjettforslaget for 2021, de viktigste støtteordningene for det frie feltet Det er derimot en sterk satsing på det institusjonaliserte musikkfeltet. Det er nå på tide med en Stortingsmelding som ser på musikkfeltet som helhet.

Linda Dyrnes, dagleg leiar i FolkOrg

INNSPILL TIL UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN
FRA FOLKORG OG NORSK JAZZFORUM

Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen

Kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon, post 70

Det er godt å lese at regjeringen ikke foreslår å kutte i de kulturelle aktivitetsmidlene på kap. 115, post 70 i budsjettforslaget for 2021. Norge har et rikt kunst- og kulturliv på høyt nivå å by verden, og vi har alt å vinne på å jobbe internasjonalt, og satsing med relativt små midler gjennom UDs kulturbudsjett gir tydelige resultater.

I 2019 var Norge fokusland på verdensmesser for litteratur, film og jazz. Vi opplevde et utstillingsvindu for norsk kunst og kultur mot verden som vi aldri tidligere har hatt. 2020 skulle være året der vi skulle følge opp med tiltak og internasjonal aktivitet for å møte interessen som ble skapt. Vi vet alle at 2020 ble et år som ikke er likt noe annet. Kulturbransjen er rammet svært hardt av pandemien, den første som ble stengt ned og kanskje den siste som vil være tilbake i normal gjenge. Den internasjonale delen av kulturbransjen er ekstra vanskelig i en tid der det å reise utenlands nærmest er umulig.

Det er derfor ekstra viktig at vi har musklene til å jobbe med strategi og nettverksbygging internasjonalt også i tiden fram til vi kan begynne å reise igjen. Norge har en mulighet for å ligge foran i løypa på kultureksport om det nå legges til rette for det. Dette håper vi at strategien for kultureksport, som Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet nå arbeider med, vil ta høyde for og følge opp med målrettede midler og verktøy.

FolkOrg vil ha en digital versjon av sin internasjonale bransje- og showcasefestival Folkelarm i år, der vi jobber videre med vårt internasjonale nettverk.

Og flere av de norske jazzfestivalene og klubbene har i år streamet sine konserter og invitert inn det internasjonale publikummet.

I vårt internasjonale arbeid jobber vi tett med NAA’ene, spesielt Music Norway. De er statens virkemiddelapparat for den internasjonale kulturpolitikken, og det er avgjørende at de har direkte kontakt med både Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet. Vi er derfor veldig kritisk til forslaget om å flytte tilskuddene til fem av NAA’ene fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. Det er et unødvendig mellomledd og fører til maktskonsentrasjon hos en aktør. Vi er klar over at disse postene hører til i kulturbudsjettet, men ettersom den internasjonale kulturpolitikken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, vil vi gjøre oppmerksom på dette her også.

Vi anmoder at man fortsetter satsningen på det internasjonale kulturarbeidet, og at den internasjonale strategien som lages mellom Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet følges opp med nødvendige midler.

Gry Bråtømyr, daglig leder Norsk jazzforum
Linda Dyrnes, daglig leder FolkOrg

 

Her finner du alt om statsbudsjettet for 2021

Valkyrien Allstars på Folkelarm 2019 - Foto: Knut Utler