Lokallag i FolkOrg kan søkje Frifond Organisasjon om midlar til både drift og prosjekt.

Frifond Organisasjon
Målgruppa for denne ordninga er barn og unge under 26 år. Dersom lokallaget oppfyller krava for tildeling, får laget driftstønad basert på antal medlem i laget under 26 år.
Ein kan søkje om både driftstilskot og prosjektstønad.

Søknad gjennom sentralleddet (FolkOrg) med frist i oktober kvart år.