No kan du søke om stønad frå Frifond kompetanse og aktivitet. Tilskotsordninga gjer stønad til prosjekt for og med barn og unge under 26 år. Frist for å sende inn søknad er 25. februar!

Frifond kompetanse og aktivitet
Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltaking lokalt, både gjennom frivillige organisasjonar og frittståande grupper. Formålet med Frifond kompetanse og aktivitet er å auke interessa for, og stimulere til, kompetansehevande tiltak, samarbeidsprosjekt og ekstraordinær aktivitet i regi av musikkorganisasjonanes lokallag.

Frifond kompetanse og aktivitet er ei tilskotssordning innanfor ramma til Frifond musikk. Tilskotsordninga skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år høve til å sette inn kompetansehevande tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinær aktivitet og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekt.

Søknadar til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfald vil bli prioritert.

Tiltak som kan motta tilskudd:

 • Gruppa må bestå av minimum tre medlem, arbeide etter demokratiske prinsipp og vera open og inkluderande
 • Gruppa må arbeide for og med barn og unge
 • Minst 1/3 av deltakarane i aktiviteten må vera under 26 år
 • Gruppa må ha lokal tilknyting og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknyting vera at aktiviteten finn stad i eigen kommune, men det kan gjerast unntak frå dette dersom tiltaket kjem lokalmiljøet til gode.
 • Denne stønadsordninga kan ikkje nyttast til å dekke:
  • ordinære driftskostnader
  • utstyrsinvesteringar
  • reise- og turnéverksemd

Lag, foreininger eller grupper knytt til ein nasjonal organisasjon som alt har mottatt tilskot frå Frifond organisasjon, har òg anledning til å søke om støtte frå Frifond kompetanse og aktivitet. Det er likevel ein føresetnad at lokallaget ikkje har motteke tilskot frå Frifond organisasjon til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Søknadsfrist 25. februar

Norsk Musikkråd sin søknadsportal
For å søkje på Frifond kompetanse og aktivitet, må ein sende søknad gjennom Norsk Musikkråd sin søknadsportal.

For å sende søknad gjennom portalen, må du eller kontaktpersonen for søknaden registrerast som brukar i portalen. Du skal ikkje registrere organisasjonen, foreninga, lokallaget e.l. som brukar. Informasjon om gruppa/laget skal derimot leggast inn i sjølve søknaden.

Hvis du møter på problem kring registrering av brukar eller utfylling av søknadsskjemaet, send epost til tilskudd@musikk.no for hjelp.

Klikk her for å gå til søknadsportalen. 

Korleis opprette brukar?
Klikk her for å sjå korleis du går fram for å opprette brukar i søknadsportalen.

Korleis sender eg inn søknad?
Klikk her for å sjå korleis du skal gå fram for å sende inn søknad gjennom søknadsportalen.

*
For spørsmål og henvendingar om Frifond kompetanse og aktivitet og søking på ordninga, ta gjerne kontakt med Solfrid Nestegard Gjeldokk i FolkOrg – solfrid@folkorg.no, tlf. 415 52 655, eller med Norsk Musikkråd.