FolkOrg fikk i 2016 tilsagn på kr. 544 476 til utdeling gjennom Frifond organisasjon fra Norsk Musikkråd. Det kom inn 37 søknader med en søknadssum på til sammen kr. 858 000. 29 av søknadene fikk innvilget støtte.

FolkOrg hadde en ambisjon om å få ut tildelingen 1. oktober. Grunnet flere årsaker, deriblant manglende rapporter og søknader fra lokallag, innen angitte frister, har vi måttet forlenge saksbehandlingstiden. Vi ber dere derfor være oppmerksomme på viktige frister ifm. Frifondfordelingen og kommunisere disse videre dersom styremedlemmer i deres lag skiftes ut.

Frifond organisasjon er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske forutsetningene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges deltaking lokalt i deres medlemsaktivitet.

FolkOrg har derfor fordelt tilnærmet 2/3 av potten etter en fordelingsnøkkel basert på hvert enkelt lags antall på medlemmer under 26 år. 1/3 har gått til prosjekt spesielt rettet mot barn og ungdom under 26 år.

 

Meld barn og unge i laget ditt inn i FolkOrg
I de nye retningslinjene for Frifond organisasjon får FolkOrg tildelt Frifondmidler 50% etter antall lag med minimum 1/3 fordeling under 26 år og 50% etter antall betalende medlemmer under 26 år. Medlemmer under 26 år er altså grunnlaget for den summen FolkOrg får til utdeling til lokallagene sine. Det er derfor særs viktig at lagene melder sine barn og unge inn i FolkOrg.

 

Prosjektsøknadene er vurdert etter:

  • Prosjekt rettet mot barn og unge under 26 år
  • Lengde og omfanget på prosjektet/kurset
  • Godt planlagte prosjekt prioriteres
  • Prosjekter i områder som trenger et løft er også prioritert

 

Nye retningslinjer for FolkOrg sin forvaltning av Frifond Organisasjon
I forbindelse med Norsk Musikkråd sine nye retningslinjer som kom i 2014, kom det krav om nye tilpassa retningslinjer hos FolkOrg. FolkOrgs nye retningslinjer ble vedtatt i juni 2014, og følgende viktige endringer er verdt å merke seg:

  • Det er krav om at stønadsmottaker må sende rapport innen 1. september 2017.
  • Ved støtte til prosjekt skal regnskap sendes innen 1. september 2017.
  • Støtte til drift krever at årsregnskap for 2016 sendast innan 15. april 2017.
  • Pengene dere nå får tildelt må være brukt opp innen 30. juni 2017.

 

Klage på vedtak
Laga kan klage på saksbehandling, vedtak om avslag og vedtatt fordeling. Skriftlig klage skal sendes FolkOrg innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Klagen blir vurdert av administrasjonen og blir endelig behandlet av styret i FolkOrg.