Her finn du det du treng å vite om forskringsavtala FolkOrg har med If forsikring.

FolkOrg har ei eiga, god, forsikringsavtale med If Skadeforsikring. Innanfor denne avtalen kan medlemmene forsikre instrument og bunader, og avtalen inkluderer også ei ulykkesforsikring.

Forsikringsavtalen gjeld alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom organisasjonen. Også lag/foreningar tilslutta FolkOrg kan teikne forsikring.

Forsikringsavtale mellom If og FolkOrg. – Organisasjon for folkemusikk og folkedans

Gjeldende fra 1. januar 2020

1. Generelt
Det er de Generelle vilkår, vilkår for Verdisakforsikring og Ulykkesforsikring, samt de dekninger som er spesielt omtalt som gjelder for avtalen. Detaljerte vilkår kan fås ved henven-delse til FolkOrg.

2. Hvem er forsikret
Forsikringen gjelder alle medlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom FolkOrg. I tillegg til enkeltmedlemmer, kan også medlemslag, lokal- og områdelag, samt arrangører tilsluttet nettverket av folkemusikkarrangører kjøpe forsikrin-gene.

3. Hvor og når gjelder forsikringen
Verdisakforsikring på instrument og bunad gjelder heltid i hele verden. Ulykkesforsikringen gjelder i hele verden, under direkte reise til, fra og under alle tilstelninger eller øvelser i regi av FolkOrg eller lag tilsluttet FolkOrg og arrangører til-sluttet nettverket av folkemusikkarrangører.

4. Ulykkesdødsfall – 50 000 kroner
Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkår for ulykkesforsikring.

5. Invaliditetserstatning – 500 000 kroner
Hele forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig medi sinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke erstatning for invaliditetsgrad under 5 prosent.

6. Behandlingsutgifter – 25 000 kroner
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

7. Verdisakforsikring
A: Dekker bunad med tilbehør – inntil 50 000 kroner
B: Dekker instrumenter og bunad – begge med tilbehør inntil 100 000 kroner
C og D: Hvis du synes forsikringssummen er for lav kan du avtale en høyere forsikringssum. Tilleggsforsikring avtales med intervall på 50 000 kroner.

Du avtaler direkte med FolkOrg den forsikringssum du ønsker.
Årspremie
A: Bunad m/tilbehør til 50 000 kr, 199 kr
B: Instrument og bunad m/tilbehør samlet til 100 000 kr, 499 kr
C: Tilleggsforsikring til A – bunad per 50 000 kr, 130 kr
D: Tilleggsforsikring til B

8. Egenandel
Det er en egenandel på 1 000 kroner for hver skade for verdi-sakforsikring kjøpt gjennom FolkOrg.

9. Ansvarsforsikring
FolkOrg har gjennom avtalen med If en kollektiv Arrangør-ansvarsforsikring. Forsikringen dekker all aktivitet i regi av FolkOrg og alle underliggende lag og arrangører tilsluttet nettverket av folkemusikkarrangører.

10. Melding av skade
Skade som omfattes av avtalen skal meldes If snarest mulig. Skademelding utleveres og sendes via FolkOrg som videre-sender skademeldingen til selskapet. Skade som omfattes av avtalen skal snarest meldes selskapet. De som disponerer PC kan sende skademeldingen elektronisk. De øvrige bruker post eller faks.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med FolkOrg på telefon 22 00 56 22 eller send e-post jorun@folkorg.no