FolkOrg si stønadsordning til særskilde rekrutteringstiltak i spel- og dansarlag, har søknadsfrist 15. april.

Den totale stønadspotten for ordninga er kr. 100 000,-

Kven kan søkje?
Lokal- og områdelag som er medlem i FolkOrg, eller andre som arbeider aktivt for rekruttering til laga.

Kva tiltak kan ein søkje om stønad til?
Lokallag kan søkje om stønad til særskilde rekrutteringstiltak som aukar rekrutteringa i lokallaga og lokalmiljøet. Døme på tiltak kan vera kurs, prosjekthelger, seminar og andre opplæringstiltak.

Budsjett
Søknaden skal innehalde finansieringsplan/budsjett for tiltaket og skal syne både planlagte inntekter og utgifter. Tiltaka bør syne til fleire inntektskilder i form av t.d. stønadsordningar, eigenkapital og billettinntekter/deltakaravgift.

Er du usikker på korleis du skal sette opp budsjettet? Klikk her for å sjå eksempel på budsjett!

NB! Det kan ikkje søkjast stønad til prosjekt som er avslutta.

Søknad sendast inn ved å nytte skjema nedst på denne sida.
Søknadsfrist:
 15.april 2022

Rapport skal sendast inn når tiltaket er avslutta, seinast 1. april 2023. For dei som fekk stønad i 2021 skal rapporten sendast inn innan 1. april 2022.
Rapporten skal kort omtala:

  • Korleis tiltaket vart gjennomført
  • Resultatet av tiltaket

Har du spørsmål? Ta kontakt med Solfrid Gjeldokk, solfrid@folkorg.no,
tlf: 415 52 655