Heilårsarrangørar som er medlemar i FolkOrg er dekt av Norsk Musikkråd si rammeavtale for TONO-vederlag. Lokallag kan søkje om tilbakebetaling av TONO-utgifter frå FolkOrg.

TONO og vederlag
Alle som nyttar verna materiale på konsert må betale vederlag og rapportere kva musikk som er framført, slik at opphavarane får betalt vederlag.

Når musikk vert framført offentleg skal dei som har komponert og som eig musikken – opphavarane –  ha gjeve sin tillatelse til den som er ansvarleg for at musikken vert framført.

Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 15. juni 2018. Det einaste unntaket er om opphavaren har vore død i meir enn 70 år. TONO gjer slik tillatelse på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

Sjå filmen nedanfor for å få ei kjapp innføring i kva TONO jobbar med.

Rammeavtale med TONO
FolkOrg har ei rammeavtale for Tono-vederlag gjennom Norsk Musikkråd. Gjennom denne avtala får alle  heilårsarrangørar som er medlem i FolkOrg dekt TONO-vederlag for konsertar opp til ein viss storleik.

Utøvarlag eller arrangørlag?
Det er ulike bestemmelsar avhengig av om laget er eit såkalla utøvarlag eller et arrangørlag. Begge typer lag må vera medlem i FolkOrg.

  • Eit utøvarlag gjeld i denne samanhengen spelemannslag, dansarlag og andre lokallag der utøvarane i laga sjølv spelar på konserten.
  • Eit arrangørlag er klubbar og heilårsarrangørar av konsertar.

For å kunne væra omfatta av avtala må arrangørlaget vera meldt inn til Norsk musikkråd av sentralleddet (FolkOrg) og deretter  godkjent av TONO. Alle konsertarrangører må vera betalande medlemer i FolkOrg for å kunne dra nytte av avtala. 

NYTT: Får 1.1.2024 vil berre rammeavtala for arrangørlag vidareførast. Avtala som ombefattar Utøvarlag – det vil si for eksempel spelmannslag – må nå bruke TONO på same måte som andre aktørar, men kan søkje om tilbakebetaling av sine utgifter to gonger i året. (Innan 30. juni og 31. desember)

Her må du gå inn for å søke løyve om å arrangere konsertar, dansefestar osv: TONO

Det er følgande hovedkrav:

  • Laget må vera registrert i frivillighetsregisteret
  • Laget må ikkje ha meir enn 40 konserter årleg
  • Laget må ikkje har meir enn 400.000 i årlig billettomsetning

Dersom arrangørlaget overstig 40 konserter og/eller 400.000 i årleg billettomsetning vert det gjort ei konkret vurdering av det    aktuelle laget for å komma fram til eit vederlag.

Endringar må meldast av sentralleddet (FolkOrg) til Norsk musikkråd innan henholdsvis 25. april og 25. november.

Dersom arrangøren vert godkjent vil den vera omfatta frå påfølgande halvår (fra 1. juni eller 1. januar).

—————————————————————————-
For meir informasjon om avtala og svar på ofte stilte spørsmål, sjå på Norsk Musikkråd sine heimesider. 

FOR UTØVARLAG (spel- og dansarlag):
Frå 1. januar må utøvarlag søke om TONO-tillatelse for kvar konsert. Der det tidlegare berre har vore naudsynt å rapportere til TONO etter endt konsert må alle utøvarlag no også søkje om tillatelse FØR konsert.

FolkOrg refunderer TONO-utgiftene
Ettersom TONO-avtala har vore eit gode for våre medlemer ynskjer FolkOrg framleis at lokallag skal sleppe å betale TONO-utgifter. Styret i FolkOrg har derfor bestemt at FolkOrg skal dekkje TONO-utgiftene for sine lokallag. Lokallaga må etter nyttår betale desse utgiftene sjølve, men kan søkje FolkOrg om tilbakebetaling av TONO-utgifter to gonger i året.

Det vil si at de no må gjera følgande:
FØR konsert: Søkje om tillatelse om å halde konsert
Merk: Dersom de ikkje søkjer om tillatelse i forkant vert rekninga frå TONO dyrare.
ETTER konsert: Sende inn rapport til TONO.
Som tidligare må de også rapportere kva verk som er framført på konsertane. Dette må gjerast innan 10 dagar etter arrangementet. I etterkant av dette får de faktura frå TONO som de må betale.

TO GONGER I ÅRET: Søkje FolkOrg om tilbakebetaling av TONO-vederlaget.

OBS: Merk at søkjar må vise til kvittering/løyvebrev for å få tilbakebetalt desse utgiftene. Med «løyvebrev» meinast den stedfestinga de får frå TONO i forkant av konserten som seier at de får løyve til å halde konserten.

Les meir på TONO sine heimesider om konsertarrangering og TONO-tillatelsar.

Korleis skal du rapportere?
Billettomsetning (billettinntekt) bestemmer korleis du skal rapportere og betale vederlag:
A – Billettomsetning frå kr. 0,- til kr. 50 000,- 
Rapport: Fyll ut dette skjemaet frå TONO.
Benytt gjerne feltet for merknad til å opplyse kva for organisasjon de er tilslutta og at de ikkje skal fakturerast for den aktuelle konserten.
Frist: 14 dagar innan avholdt konsert.
Betaling: Organiserast av sentralleddet (FolkOrg).

B – Billettomsetning frå kr. 50 000,- til kr. 200 000,- 
RapportFyll ut dette skjemaet og send det til sentralleddet.
Frist: Seinast 15. juli og 15. januar for det føregåande halvår.
Betaling: Betaling: Laget vil motta ein faktura frå TONO på 5 pst av billettomsetninga (frå fyrste krone).

NB: Ny digital portal fra januar
TONO vil lansere ein ny digital nettportal som skal nyttast til å søkje om naudsynt TONO-løyve og til å rapportere framførte verk, billettinntekter, antall publikum m.m. TONO vil utarbeide rettleiingar som blir tilgjengelig på tono.no. TONO tar sikte på å informere meir detaljert om dette seinast i begynnelsen av januar 2024.

Konsertar på festival, revy, noregsmeisterskap, regionssamlingar mm. er ikkje omfatta denne avtala.

FOR ARRANGØRLAG:
Gjeld heilårsarrangørar av folkemusikkonsertar (NB – ikkje festivalar)

Alle konsertar rapporterast på same måte. Ta kontakt med sentralleddet (FolkrOrg) dersom de får meir enn 40 konsertar eller totalt 400.000 i billettinntekt i løpet av eit kalenderår.

Einskildkonsertar (Ein konsert med éin billett)
Fylg instruksane på denne sida, og merk at ein som arrangør både må søkje om løyve i forkant av konserten i tillegg til å rapportere inn i etterkant. Benytt gjerne feltet for «melding» til å opplyse kva for organisasjon de er tilslutta og at de ikkje skal fakturerast for den aktuelle konserten.
Frist: Seinast 30. juni og 31. desember for det føregåande halvåret.
Betaling: Organiserast av sentralleddet (FolkOrg).

Konsertar på festival (fleire konsertar på éin billett)
Er ikkje omfattet av rammeavtala med Norsk musikkråd.

Du må derfor søkje, rapportere og betale direkte til TONO – meir info (tono.no).
—————————————————————————-
Har du spørsmål om TONO? Ta kontakt med
Solfrid Nestegard Gjeldokk i FolkOrg/ solfrid@folkorg.no /
tlf. 415 52 655