Medlemslag og arrangørar i FolkOrg har vore dekt av Norsk Musikkråd si rammeavtale for Tono-vederlag.

OBS: Som følge av koronapanedmien må konsertar avklarast med TONO direkte inntil ny avtale er på plass. 

Norsk musikkråd har hatt ei sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavarar. Norsk musikkråd har vore i samtaler med TONO om korleis vi kan innrette en rammeavtale i 2021. Som følgje av smittesituasjonen er det pr i dag ikke hensiktsmessig å etablere ei TONO-avtale no.

Arrangørar må melde inn sjølv
I perioden det ikkje er nokon sentral rammeavtale, må kvar arrangør som skal nytte vederlagspliktig musikk på eigne konsertar, avklare rettane med TONO i hvert einskild tilfelle.

FolkOrg kan dekkje vederlaget
Så lenge det ikkje finst ei eigen avtale med TONO, må kvar arrangør betale TONO-vederlaget sjølve, og søkje FolkOrg om kompensasjon for utgiftene.

Les meir om dei gjeldande reglane for TONO ved å klikke på denne lenkja. 

Den gamle TONO-avtala
FolkOrg har lenge hatt ei rammeavtale for Tono-vederlag gjennom Norsk Musikkråd. Gjennom denne avtala har alle lag og heilårsarrangørar som er medlem i FolkOrg fått dekt TONO-vederlag for konsertar opp til ein viss storleik.

Utøvarlag eller arrangørlag?
Det har vore ulike bestemmelsar avhengig av om laget er eit såkalla utøvarlag eller et arrangørlag. Begge typer lag må vera medlem i FolkOrg.

  • Eit utøvarlag gjeld i denne samanhengen spelemannslag, danssarlag og andre lokallag der utøvarane i laga sjølv spelar på konserten.
  • Eit arrangørlag er klubbar og heilårsarrangørar av konsertar.

For å kunne væra omfatta av avtala må arrangørlaget vera meldt inn til Norsk musikkråd av sentralleddet (FolkOrg) og deretter    godkjent av TONO.

Det er følgande hovedkrav:

  • Laget må vera registrert i frivillighetsregisteret
  • Laget må ikkje ha meir enn 40 konserter årleg
  • Laget må ikkje har meir enn 400.000 i årlig billettomsetning

Dersom arrangørlaget overstig 40 konserter og/eller 400.000 i årleg billettomsetning vert det gjort ei konkret vurdering av det    aktuelle laget for å komma fram til eit vederlag.

Endringar må meldast av sentralleddet (FolkOrg) til Norsk             musikkråd innan henholdsvis 25. april og 25. november.                 Dersom arrangøren vert godkjent vil den vera omfatta frå               påfølgande halvår (fra 1. juni eller 1. januar).

—————————————————————————-
For meir informasjon om avtala og svar på ofte stilte spørsmål, sjå på Norsk Musikkråd sine heimesider. 

Rapportering
Alle som nyttar verna materiale på konsert må betale vederlag og rapportere kva musikk som er framført, slik at opphavarane får betalt vederlag.

FOR UTØVARLAG: 
Billettomsetning (billettinntekt) bestemmer korleis du skal rapportere og betale vederlag:
A – Billettomsetning frå kr. 0,- til kr. 50 000,- 
Rapport: Fyll ut dette skjemaet frå TONO.
Frist: 14 dagar innan avholdt konsert.
Betaling: Organiserast av sentralleddet (FolkOrg).

B – Billettomsetning frå kr. 50 000,- til kr. 200 000,- 
RapportFyll ut dette skjemaet og send det til sentralleddet.
Frist: Seinast 15. juli og 15. januar for det føregåande halvår.
Betaling: Betaling: Laget vil motta ein faktura frå TONO          etter ordinære prisar – sjå priskalkulator (tono.no).

Konsertar på festival, revy, noregsmeisterskap, regionssamlingar mm. er ikkje omfatta denne avtala.

—————————————————————————-

FOR ARRANGØRLAG:
Gjeld heilårsarrangørar av folkemusikkonsertar (NB – ikkje festivalar)

Alle konserter rapporteres på samme måte. Ta kontakt med sentralleddet (FolkrOrg) dersom de får meir enn 40 konsertar eller totalt 400.000 i billettinntekt i løpet av eit kalenderår.

Einskildkonsertar (Ein konsert med éin billett)
Rapport: Fyll ut skjemaet på denne sida (tono.no). Benytt gjerne feltet for merknad til å opplyse kva for organisasjon de er tilslutta og at de ikkje skal fakturerast for den aktuelle konserten.
Frist: Seinast 30. juni og 31. desember for det føregåande halvåret.
Betaling: Organiserast av sentralleddet (FolkOrg).

Konsertar på festival (fleire konsertar på éin billett)
Er ikkje omfattet av rammeavtala med Norsk musikkråd.

Du må derfor søkje, rapportere og betale direkte til TONO – meir info (tono.no).
—————————————————————————-
Har du spørsmål om TONO? Ta kontakt med
Solfrid Nestegard Gjeldokk i FolkOrg/ solfrid@folkorg.no /
tlf. 415 52 655