Her finn de aktuell informasjon om koronatiltak og aktivitet i lokallag.

Dette er ei samleside med relevant informasjon kring koronaviruset for frivillige lag og organisasjonar.

Merk at det er til ein kvar tid vedtaka og råda frå helsestyresmaktene i kommunen de høyrer til som gjeld. Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen,og om de er i tvil så oppmodar vi alltid til å ta kontakt med kommunelegen for å få råd og rettleiing.

– Musikkøvingar kan gjennomførast i tråd med rettleiar frå NMR
– Konsertar og arrangement – sjå rettleiar frå NKA
– Regjeringa har varsla vidareføring av kompensasjonsordninga for oktober-desember 2020 samt ny stimuleringsordning frå 1. januar.

Vi oppmodar òg om å følgje med på desse sidene for meir informasjon om koronaviruset:
Frivillighet Norge 
Norsk Musikkråd
Noregs Ungdomslag

Oppdaterte råd om smittevern

For 14 dager siden gikk NMR ut med ei generell oppmoding om å ta pause. Ein ser no at smittetala flatar ut i mange kommuner, medan smitta framleis er svært høge andre stader. Dette gjer det utfordrande å avgjere om det kan gjennomførast øvelser og arrangementer. Det er derfor viktig å følgje ekstra nøye med i tida framover, og å fylgje smittevernrettleiarar og gjeldande oppmodingar.

-Hald dykk heime, ha minst mogeleg sosial kontakt

Dei nasjonale smitteverntiltaka vert forlenga i minst tre veker frå 25.november. Regjeringa kjem med tiltak for jul og nyttår i veke 49.

Oppmoding om 14 dagars pause frå 5. november 2020

Norsk Musikkråd oppmodar musikk- og danselag i kommunar med smitte om å ta ei pause frå fysiske øvingar dei neste 14 dagane.

Smittevernrettleiar for frivillege organisasjonar.

Frivillege organisasjoner og lag kan gjennomføre aktivitetar innanfor smittevernreglane. Her er Frivillighet Norge og LNU sin oppdaterte rettleiar for kva hensyn organisasjonane må ta. OPPDATERT 6. NOVEMBER.

Musikkøvingar kan gjennomførast dersom smittevernreglane vert fylgd.

For å bekjempe spredningen av covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

Lagsøvingar og smittevern

Korleis kan ein starte opp att med øvingar i lag og samstundes oppretthalde smittevernet? Her finn du tips og råd.

Musikkøvingar og konsertar kan gjennomførast, men med restriksjonar. Vi oppmodar om at vinterens lagsaktivitetar vert planlagt med gode tilretteleggingar for smittevern, ved å følge nasjonale råd og ta ekstra hensyn til lokale forhold.

Norsk Musikkråd si temaside om koronaviruset. 

Norsk Musikkråd har informasjon kring både musikkøvingar (lagsøvingar), tilskot og tips og råd til lokalag.

Smittevern for konsertar og arrangement.

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Regjeringa har laga ei samla oversikt over kva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjeld dei ulike ordningane.

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for lokallag og folkemusikkarrangørar
Solfrid Nestegard Gjeldokk
solfrid@folkorg.no
Tlf: 415 52 655

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075