Her finn de aktuell informasjon om koronatiltak og aktivitet i lokallag.

Dette er ei samleside med relevant informasjon kring koronaviruset for frivillige lag og organisasjonar.

Merk at det er til ein kvar tid er nasjonale reglar og lokale vedtak og råd frå helsestyresmaktene i kommunen de høyrer til som gjeld.
Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen, og om de er i tvil så oppmodar vi alltid til å ta kontakt med kommunelegen for å få råd og rettleiing.

OVERSIKT OVER NASJONALE TILTAK
Tiltaka gjeld frå 16. april
Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. Dersom arrangement ikkje kan utsettast gjeld desse reglane:

  • Innandørs: Inntil 100 personar på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.
  • Innandørs: Inntil 10 personar på arrangement utan faste tilviste plassar, men likevel 50 pers på innandørs idretts- og kulturarrangement som samlar deltakarar under 20 år frå same kommune.
  • Utandørs: Inntil 200 personar på arrangement, og 600 pers i kohortar på 3 x 200 pers.
  • Vaksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er unnteke frå anbefalinga om ein meters avstand når det er naudsynt for å drive med aktiviteten.

ELLES:
– Musikkøvingar kan gjennomførast i tråd med rettleiar frå NMR
– Konsertar og arrangement – sjå rettleiar frå NKA

Vi oppmodar òg om å følgje med på desse sidene for meir informasjon om koronaviruset:
Frivillighet Norge 
Norsk Musikkråd
Noregs Ungdomslag

Ingen lettelsar for 17. mai
22.04.21

Årets 17. mai må gjennomførast i tråd med nasjonale og lokale regladr og anbefalingar. Det betyr at nasjonaldagen blir musikklaus i fleire kommunar.

Gjenopning av musikkøvingar
16.04.21

Det nasjonale forbodet mot innandørs aktivitet for vaksne er fjerna og forskjellsbehandlinga mellom kultur og idrett for barn og unge er endra.

Digitale årsmøte – slik gjer du det!

Som følgje av koronasituasjonen er det mange lag som gjennomfører årsmøter utan fysisk oppmøte. Norsk Musikkråd har laga råd og tips til korleid de kan gjennomføre årsmøtet digitalt.

Norsk musikkråd om gjenopningsplanen: – Fortviler over at breiddekulturen vart oversett
08.04.21

Organisasjonen for det frivillige musikk-Norge ønskjer likebehandling av idrett og kultur, og etterlyser kompensasjons- og stimuleringsordningar som legg betre til rette for feltet.

CREO sin kommentar til regjeringa sin plan for gjenopning
07.04.21

Kva med breiddekulturen? Regjeringa nemner breiddeidretten og konkurransar mange gonger. Men kvar vart det av breiddekulturen? Barn og unge som syng i kor, spelar i korps og orkester, deltek på dans, teater og andre kunstformer må også få samlast. Det same gjeld dei vaksne som finn glede og mening i å delta i kulturaktivitetar. Dei må få samlast på lik line som breiddeidretten, både gjennom organisert samspel og andre aktivitetar.

Plan for gjenopning av samfunnet
07.04.21

I dag presenterte regjeringa ein firetrinns plan for opning av samfunnet. I prosessen med å opne opp att vil regjeringa vente om lag 3 veker og vurdere om det er trygt å gå vidare til neste trinn i planen.

Regjeringa seier at det ikkje er hensiktsmessig å tidfeste gjenopninga, men meiner at Trinn 2 vil kunne ta til i siste halvdel av mai.

Kvifor får idretten særbehandling?
30.03.21

Norsk musikkråd har no sendt eit ope brev til Abid Raja. Samstundes spør styreleiar Bjørgulv Vinje Borgundvaag: – Hvorfor gis idretten særbehandling? Nå er situasjonen alvorlig for våre 250.000 medlemmer og Regjeringen svarer ikke engang på våre henvendelser, seier han.

Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følgje av covid-19   
29.03.21

Forskrift om tilskotsordning til frivilligheita er todelt.

  • Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar for frivillige organisasjonar.

Ordninga gjeld for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivilligregisteret kan søke.

Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet
25.02.21

Her finn du spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Vidareføring av nasjonale tiltak
19.02.21

Regjeringa vidarefører dei nasjonale smittevernreglane. Det vert nokre lettingar for barn og unge. Endringane gjeld frå midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringa vil gjere ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars.

Musikklivet er framleis i limbo
19.02.21

Torsdag 11. februar fekk Norsk musikkråd stadfesta frå Kulturdepartementet at den nasjonale tilrådinga om å avstå frå innandørs fritidsaktivitet for vaksne ikkje er til hinder for at kommuner sjølv kan tillate dette.

Kommunelegar flest deler diverre ikkje denne oppfatninga. Dei meiner ei nasjonal tilråding må ligge til grunn for deira smittevernfaglige avgjersler, og at er det ikkje er nokon mogelegheit for eit lokalt handlingsrom basert på smittesituasjonen i dei einskilde kommunane.

Kommunar bør vurdere innandørs musikkøvingar
11.02.21

Norsk musikkråd har fått stadfesta frå Kulturdepartementet at den nasjonale anbefalinga om å avstå frå innandørs fritidsaktivitet for vaksne, ikkje er til hinder for at kommuner sjølv kan tillate organisert fritidsaktivitet innandørs, dersom dei vurderer at situasjonen tillet det.

No må vi jobbe saman for å opne kulturlivet
01.02.21

Med unntak av øvingar for barn og unge har musikklivet vore stengt ned sidan nyttår. Norsk musikkråd meiner det må opnast for aktivitet i kommunar som har smittesituasjonen under kontroll, og regjeringa bør gjera dette ved hjelp av meir regionalt differensierte tiltak og anbefalingar.

Kan vi gjennomføre musikkøvingar no?
25.01.21

Det er innført strenge smitteverntiltak i totalt 25 kommuner på Austlandet, men mange stader i landet kan det framleis gjennomførast fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år.

Rettleiar for smittevern i frivillege organisasjonar

Frivillege organisasjoner og lag kan gjennomføre aktivitetar innanfor smittevernreglane. Her er Frivillighet Norge og LNU sin oppdaterte rettleiar for kva hensyn organisasjonane må ta.
Oppdatert 18. januar.

Oppdaterte råd om smittevern

5. november gjekk NMR ut med ei generell oppmoding om å ta pause frå musikkøvingar. Ein ser no at smittetala flatar ut i mange kommuner, medan smitta framleis er svært høge andre stader. Dette gjer det utfordrande å avgjere om det kan gjennomførast øvelser og arrangementer. Det er derfor viktig å følgje ekstra nøye med i tida framover, og å fylgje smittevernrettleiarar og gjeldande oppmodingar.

Musikkøvingar kan gjennomførast dersom smittevernreglane vert fylgd.

For å bekjempe spredningen av covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

Lagsøvingar og smittevern

Korleis kan ein starte opp att med øvingar i lag og samstundes oppretthalde smittevernet? Her finn du tips og råd.

Musikkøvingar og konsertar kan gjennomførast, men med restriksjonar. Vi oppmodar om at vinterens lagsaktivitetar vert planlagt med gode tilretteleggingar for smittevern, ved å følge nasjonale råd og ta ekstra hensyn til lokale forhold.

Norsk Musikkråd si temaside om koronaviruset. 

Norsk Musikkråd har informasjon kring både musikkøvingar (lagsøvingar), tilskot og tips og råd til lokalag.

Smittevern for konsertar og arrangement.

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Regjeringa har laga ei samla oversikt over kva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjeld dei ulike ordningane.

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for lokallag og folkemusikkarrangørar
Solfrid Nestegard Gjeldokk
solfrid@folkorg.no
Tlf: 415 52 655

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075