Her finn de aktuell informasjon, artiklar og ytringar om konsertarrangering og koronatiltak.

Denne sida er ei samleside med aktuell informasjon for konsertarrangørar under koronapandemien, og inneheld både relevant informasjon, artiklar og ytringar.

OVERSIKT OVER NASJONALE TILTAK
Tiltaka gjeld frå 16. april
Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. Dersom arrangement ikkje kan utsettast gjeld desse reglane:

  • Innandørs: Inntil 100 personar på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.
  • Innandørs: Inntil 10 personar på arrangement utan faste tilviste plassar, men likevel 50 pers på innandørs idretts- og kulturarrangement som samlar deltakarar under 20 år frå same kommune.
  • Utandørs: Inntil 200 personar på arrangement utan faste plassar, og inntil 600 pers på faste plassar i kohortar på 3 x 200 pers.
  • Vaksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er unnteke frå anbefalinga om ein meters avstand når det er naudsynt for å drive med aktiviteten.

LES MEIR PÅ REGJERINGA SI INFOSIDE OM ARRANGEMENT OG KORONA

Vi oppmodar i tillegg konsertarrangørar om å fylgje med på desse aktørane for meir informasjon:
Regjeringa si eigen koronaside
Norsk Kulturråd
ballade.no
Creo – forbundet for kultur og kultur
Musikkhjemmekontoret
KulturPlot

Norsk musikkråd om gjenopningsplanen: – Fortviler over at breiddekulturen vart oversett
08.04.21

Organisasjonen for det frivillige musikk-Norge ønskjer likebehandling av idrett og kultur, og etterlyser kompensasjons- og stimuleringsordningar som legg betre til rette for feltet.

CREO sin kommentar til regjeringa sin plan for gjenopning
07.04.21

Kva med breiddekulturen? Regjeringa nemner breiddeidretten og konkurransar mange gonger. Men kvar vart det av breiddekulturen? Barn og unge som syng i kor, spelar i korps og orkester, deltek på dans, teater og andre kunstformer må også få samlast. Det same gjeld dei vaksne som finn glede og mening i å delta i kulturaktivitetar. Dei må få samlast på lik line som breiddeidretten, både gjennom organisert samspel og andre aktivitetar.

Plan for gjenopning av samfunnet
07.04.21

I dag presenterte regjeringa ein firetrinns plan for opning av samfunnet. I prosessen med å opne opp att vil regjeringa vente om lag 3 veker og vurdere om det er trygt å gå vidare til neste trinn i planen.

Regjeringa seier at det ikkje er hensiktsmessig å tidfeste gjenopninga, men meiner at Trinn 2 vil kunne ta til i siste halvdel av mai.

Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følgje av covid-19   
29.03.21

Forskrift om tilskotsordning til frivilligheita er todelt.

  • Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar for frivillige organisasjonar.

Ordninga gjeld for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivilligregisteret kan søke.

Ordninga gjeld for kulturarrangement i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021 og skal stimulere til gjennomføring av arrangement i kultursektoren innanfor smittevernpålegg og hjelpe kultursektoren gjennom å stimulere til auka aktivitet i heile kulturarrangementets verdikjede.

NB: Denne ordninga gjeld berre for søkjarar som ikkje har mottatt 60 prosent eller meir av sine inntekter frå offentlege tilskot i 2019.

Ordninga har fleire søknadsfrister. Svar på søknaden kan ventast ca. to veker etter søknadsfrista.

Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet
25.02.21

Her finn du spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Oppklaring av misforståelse i kompensasjonsordningen for kultursektoren
23.02.21

Ei misforståing kunne ha gitt underleverandørane mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt. Dette vert no retta opp i.

Stimuleringsordning for kulturlivet
19.02.21

Opninga av søknadsskjemaet for stimuleringsordninga våren 2021 vert utsett med nokre dagar. Kulturrådet ventar på beskjed frå Kulturdepartementet, og seier dei kjem tilbake med meir informasjon så snart dei kan.

Endring i kravet om fastmonterte seter
19.02.21

I pressekonferanse i dag kunngjorde Regjeringa endringar i dei nasjonale smitteverntiltaka. Endringane gjeld frå midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringa vil gjera ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars.

Vidareføring av nasjonale tiltak
19.02.21

Regjeringa vidarefører dei nasjonale smittevernreglane. Det vert nokre lettingar for barn og unge. Endringane gjeld frå midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringa vil gjere ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars.

Arbeidsgruppe skal gje innspel til gjennomføring av sommerarrangement
16.02.21

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har opretta ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal gje innspel til helsemyndigheitene og regjeringa på korleis sommarens store utandørsarrangement kan gjennomførast i tråd med gjeldande smittevernreglar.

No må vi jobbe saman for å opne kulturlivet
01.02.21

Med unntak av øvingar for barn og unge har musikklivet vore stengt ned sidan nyttår. Norsk musikkråd meiner det må opnas for aktivitet i kommunar som har smittesituasjonen under kontroll, og regjeringa bør gjera dette ved hjelp av meir regionalt differensierte tiltak og anbefalingar.

-Festivalene kan planlegge å åpne i sommer
28.01.21

Festivaler over hele landet kan fortsette å planlegge for å opne i sommar, ifølge kulturministeren. Kulturdepartementet lagar krisepakke på 350 millioner kroner for å sikre festivalane økonomisk.

Spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement
13.11.21

Norske Konsertarrangører har i samarbeid med Standard Norge utarbeidd ein spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement.

Spesifikasjonen er no klar for nedlasting.

Sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronaviruset. Kva tiltak finns og kvar kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Her finns ei samla oversikt over hva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjelder dei ulike ordningane.

Smittevernrettleiar for konsertar og arrangement under Covid-19 utbrotet

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Spekter og NTO har, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene, utarbeidd ein smittevernrettleiar for musikk- og scenekunstinstitusjonane. Dette er ein generell og overordnet rettleiar, og det oppmodast om at alle verksemder også må utarbeide eigne retningsliner ut i frå sine behov.

Rettleiaren er eit dynamisk dokument der det vil gjerast endringar undervegs når det er behov for det, og når styresmaktene endrar sine tilrådingar og forskrifter.

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for lokallag og folkemusikkarrangørar
Solfrid Nestegard Gjeldokk
solfrid@folkorg.no
Tlf: 415 52 655

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075