Her finn de aktuell informasjon, artiklar og ytringar om konsertarrangering og koronatiltak.

Denne sida er ei samleside med aktuell informasjon for konsertarrangørar under koronapandemien, og inneheld både relevant informasjon, artiklar og ytringar.

STATUS pr. 05. nov 2020
NASJONALE TILTAK

  • Innandørs på offentleg stad: 
  • er det tillate med inntil 50 personar dersom det ikkje er fastmonterte seter.
  • er det tillate med inntil 200 personar dersom det er fastmonterte seter.
  • Utandørs på offentlig sted
    er det tillate med inntil 600 personar, så lenge publikum sit i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personar. Arrangøren skal syte for at det er minst 2 meters avstand mellom personar i ulike grupper til ein kvar tid. For arrangement der publikum ikkje sit i fastmonterte seter er grensa 200 personar.
  • Det kan gjennomførast innandørs arrangement med inntil 200 personer
  • Musikkøvingar kan gjennomførast i tråd med rettleiar frå NMR
  • Konsertar og arrangement – sjå rettleiar frå NKA
  • Regjeringa har varsla vidareføring av kompensasjonsordninga for oktober-desember 2020 samt ny stimuleringsordning frå 1. januar.

Vi oppmodar i tillegg konsertarrangørar om å fylgje med på desse aktørane for meir informasjon:
Regjeringa si eigen koronaside
Norsk Kulturråd
ballade.no
Creo – forbundet for kultur og kultur
Musikkhjemmekontoret
KulturPlot

Oslo Kommune forlenger gjeldande smitteverntiltak fram til 14. desmber.

Mesteparten tyder på at vi må leve med tiltakene ut 2020, seier byrådsleder Raymond Johansen under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

-Hald dykk heime, ha minst mogeleg sosial kontakt

Dei nasjonale smitteverntiltaka vert forlenga i minst tre veker frå 25.november. Regjeringa kjem med tiltak for jul og nyttår i veke 49.

Nei til oppmjuking av omstridt seteregel

Helseministeren seier nei til å lempe på regelverket om at kulturarrangement der det ikkje er fastmonterte seter kan ha maks 50 tilskodarar.

Spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement

Norske Konsertarrangører har i samarbeid med Standard Norge utarbeidd ein spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement.

Spesifikasjonen er no klar for nedlasting.

Åpent brev til kulturminister Abid Raja fra arrangører av konserter og turneer jula 2020

Hva skjer med gapet mellom 200 og ned til 50 for de som allerede har fått støtte? Hvordan kompenseres det? Vil stimuleringsordningen få økte rammer? 27 aktører i musikk- og kulturlivet stiller spørsmål til kultur- og likestillingsministeren.

Vi mener primært at kravet om fastmonterte seter burde erstattes av et krav om «fast seteplassering» og få bort fokus fra stolkonstruksjonen til et begrep som adresserer den sosiale mobiliteten som jo er helsemyndighetenes egentlige anliggende

Definisjon av fastmonterte seter

På innandørs arrangement  i lokale med fastmonterte seter kan det vera inntil 200 personar til stades, og i lokale utan fastmonterte seter, kan det vera inntil 50 personar til stades. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har saman vurdert korleis fastmonterte seter skal forstås.

Ny krisepakke: Kompensasjon for bedrifter og arrangementsstøtte

Regjeringa presenterte 10. november ei ny krisepakke på 17.7 milliarder kroner. To ordningar er spesielt aktuelle for musikkbransja:
1: Kompensasjon for faste utgifter
2: Støtte for store avlyste publikumsarrangement (over 500 personer)

Regjeringa tilpassar ordningane for kultursektoren i lys av smittesituasjonen.

Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

10.nov 2020

Konsertarrangører: Urimelige krav til fastmonterte seter.

DEBATTINNLEGG: Fra 9. november 2020 innføres det nasjonale krav om at sitteplasser må være fastmonterte på innendørsarrangementer med mellom 50 og 200 personer. Men hvilke smittevernfaglige argumenter underbygger kravet og hva mener regjeringen med sin tolkning av hva som er fastmonterte seter?
– Tone Østerdal, dagleg leiar i Norske konsertarrangørar

Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november

Her er oversikt over dei nasjonale smitteverntiltaka frå 5. november. Endringar for arrangement og ankomst til Noreg gjeld fyrst frå natt til måndag 9. november. Nokon kommunar har i tillegg lokale tiltak, desse finner du på din kommune si nettside.

Sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronaviruset. Kva tiltak finns og kvar kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Her finns ei samla oversikt over hva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjelder dei ulike ordningane.

Alvorlige og unødvendige konsekvenser av justerte smittevernrestriksjoner

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet fra Creo, Virke og Norske Konsertarrangører.

KULTURRÅDET: – Regjeringens støtteordninger må fortsette så lenge restriksjonene varer

– Vi må sikre at Norge har et levende og mangfoldig kulturliv også etter pandemien, sier Kulturrådsdirektør Kristin Danielsen. I ein ny rapport seier aktørene i kulturlivet at dei reknar med å omsetje for 45 prosent mindre i 2021 dersom smitteverntiltaka vidareførast. Det vil utgjere eit tap på 17 milliarder kroner.

Smittevernrettleiar for konsertar og arrangement under Covid-19 utbrotet

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Spekter og NTO har, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene, utarbeidd ein smittevernrettleiar for musikk- og scenekunstinstitusjonane. Dette er ein generell og overordnet rettleiar, og det oppmodast om at alle verksemder også må utarbeide eigne retningsliner ut i frå sine behov.

Rettleiaren er eit dynamisk dokument der det vil gjerast endringar undervegs når det er behov for det, og når styresmaktene endrar sine tilrådingar og forskrifter.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Formålet med ordninga er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågåande covid-19-krisa gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangement i kultursektoren innanfor smittevernpålegg gitt av offentlige styresmakter.

Ordninga skal stimulere til auka aktivitet i heile kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakarar syter for økonomiske forpliktelsar for involverte partar i samsvar med inngåtte avtaler.

Søknadsfrist 01.12.2020, kl. 13:00

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for lokallag og folkemusikkarrangørar
Solfrid Nestegard Gjeldokk
solfrid@folkorg.no
Tlf: 415 52 655

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075