Her finn de aktuell informasjon, artiklar og ytringar om konsertarrangering og koronatiltak.

Denne sida er ei samleside med aktuell informasjon for konsertarrangørar under koronapandemien, og inneheld både relevant informasjon, artiklar og ytringar.

19. FEBRUAR:
VIDAREFØRING AV FORSTERKING AV NASJONALE TILTAK av 3. januar 2021:

* Maksimalt 100 personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement og seremoniar.
* Kravet om fastmonterte plasser erstattast med krav om faste, tilviste sitteplassar
* Kulturarrangement må utsettast dersom desse samlar personar frå fleire kommunar. Dette omfattar arrangement både inne og ute, men ikkje gravferder.

*200 personer på utandørs arrangement som ikkje er privat sammankomst, likevel 600 personar der alle i publikum sit på tilviste plassar.
Ved utandørs arrangement der det er meir enn 200 personar til stades samstundes, skal dei som er til stades fordelast i grupper med inntil 200 personar. Det skal heile tida vera minst to meters avstand mellom gruppene.

Arrangøren skal iverksetje tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er i same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitteplassar. Om det er naudsynt, skal vakthald nyttast for å sikre dette.

* Arrangement som ikkje er i tråd med nasjonale og lokale anbefalingar og bør utsetjast eller avlysast.

LES MEIR PÅ REGJERINGA SI INFOSIDE OM ARRANGEMENT OG KORONA

Vi oppmodar i tillegg konsertarrangørar om å fylgje med på desse aktørane for meir informasjon:
Regjeringa si eigen koronaside
Norsk Kulturråd
ballade.no
Creo – forbundet for kultur og kultur
Musikkhjemmekontoret
KulturPlot

Stimuleringsordning for kulturlivet
05.03.21

Ordninga gjeld for kulturarrangement i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021 og skal stimulere til gjennomføring av arrangement i kultursektoren innanfor smittevernpålegg og hjelpe kultursektoren gjennom å stimulere til auka aktivitet i heile kulturarrangementets verdikjede.

NB: Denne ordninga gjeld berre for søkjarar som ikkje har mottatt 60 prosent eller meir av sine inntekter frå offentlege tilskot i 2019.

Ordninga har fleire søknadsfrister. Svar på søknaden kan ventast ca. to veker etter søknadsfrista.

Praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet
25.02.21

Her finn du spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet.

Oppklaring av misforståelse i kompensasjonsordningen for kultursektoren
23.02.21

Ei misforståing kunne ha gitt underleverandørane mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt. Dette vert no retta opp i.

Stimuleringsordning for kulturlivet
19.02.21

Opninga av søknadsskjemaet for stimuleringsordninga våren 2021 vert utsett med nokre dagar. Kulturrådet ventar på beskjed frå Kulturdepartementet, og seier dei kjem tilbake med meir informasjon så snart dei kan.

Endring i kravet om fastmonterte seter
19.02.21

I pressekonferanse i dag kunngjorde Regjeringa endringar i dei nasjonale smitteverntiltaka. Endringane gjeld frå midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringa vil gjera ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars.

Arbeidsgruppe skal gje innspel til gjennomføring av sommerarrangement
16.02.21

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har opretta ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal gje innspel til helsemyndigheitene og regjeringa på korleis sommarens store utandørsarrangement kan gjennomførast i tråd med gjeldande smittevernreglar.

No må vi jobbe saman for å opne kulturlivet
01.02.21

Med unntak av øvingar for barn og unge har musikklivet vore stengt ned sidan nyttår. Norsk musikkråd meiner det må opnas for aktivitet i kommunar som har smittesituasjonen under kontroll, og regjeringa bør gjera dette ved hjelp av meir regionalt differensierte tiltak og anbefalingar.

-Festivalene kan planlegge å åpne i sommer
28.01.21

Festivaler over hele landet kan fortsette å planlegge for å opne i sommar, ifølge kulturministeren. Kulturdepartementet lagar krisepakke på 350 millioner kroner for å sikre festivalane økonomisk.

Spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement
13.11.21

Norske Konsertarrangører har i samarbeid med Standard Norge utarbeidd ein spesifikasjon for smittevern på konsertar og arrangement.

Spesifikasjonen er no klar for nedlasting.

Sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronaviruset. Kva tiltak finns og kvar kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Her finns ei samla oversikt over hva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjelder dei ulike ordningane.

Smittevernrettleiar for konsertar og arrangement under Covid-19 utbrotet

Norske konsertarrangører har produsert ein informasjonsplakat i samband med smittevernrettleiaren for konsertar. Plakaten er meint for både arrangør, artist og publikum.

Sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjon

Spekter og NTO har, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene, utarbeidd ein smittevernrettleiar for musikk- og scenekunstinstitusjonane. Dette er ein generell og overordnet rettleiar, og det oppmodast om at alle verksemder også må utarbeide eigne retningsliner ut i frå sine behov.

Rettleiaren er eit dynamisk dokument der det vil gjerast endringar undervegs når det er behov for det, og når styresmaktene endrar sine tilrådingar og forskrifter.

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for lokallag og folkemusikkarrangørar
Solfrid Nestegard Gjeldokk
solfrid@folkorg.no
Tlf: 415 52 655

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075