Aktivitetstilskotet frå FolkOrg er ei samanslåing av dei tidligare ordningane Aktivitetstilskot, Rekrutteringssøtte og Danseaktivitet. Søknadsfristen var 15. april.

Kven kan søkje?
– Enkeltmedlemer, lokallag, områdelag og arrangørar som er medlemer i FolkOrg

Ordninga støttar:
– Lokale folkemusikk- og folkedansaktivitetar
– Tilskot til prosjekt og tiltak som har fokus på aktivitet, rekruttering og/eller opplæring
– Aktiviteten skal vera open og inkluderande
– Tiltaket skal vera gjennomført innan eitt år

Ordninga støttar ikkje:
– Nasjonale arrangement
– Prosjekt som allereie er avslutta

Økonomisk ramme: kr. 200 000
Øvre søknadsgrense: kr. 15 000

Budsjett:
Søknaden skal innehalde finansieringsplan/budsjett for tiltaket og skal syne både planlagte inntekter og utgifter. Tiltaka bør syne til fleire inntektskilder i form av t.d. stønadsordningar, eigenkapital og billettinntekter/deltakaravgift.

Er du usikker på korleis du skal sette opp budsjettet? Klikk her for å sjå eksempel på budsjett!

Både einskildpersonar, lag og arrangørar kan være medlem i FolkOrg.
Du kan lese meir om medlemskap her: Meld deg inn i FolkOrg

Søknad sendast inn ved å nytte skjema nedst på denne sida.
Søknadsfrist:
 15.april 2023

Rapport skal sendast inn når tiltaket er avslutta, seinast 1. mai 2024.

Rapporten skal kort omhandle:

 • Korleis tiltaket vart gjennomført
 • Resultatet av tiltaket

Har du spørsmål? Ta kontakt med Solfrid Gjeldokk, solfrid@folkorg.no,
tlf: 415 52 655

Tidlegare tildelingar: 
Aktivitetstilskot 2022
Rekrutteringstilskot 2022
Aktivitetstilskot 2021
Rekrutteringstilskot 2020
Danseaktivitet 2019

Aktivitetstilskot 2023

OBS: Ved innsendt søknad blir du vidaresendt til ei nettside som stadfestar søknaden. Du skal også få tilsendt stadfesting pr. e-post. Ta kontakt med FolkOrg dersom dette ikkje skjer. Alle felt merka med (*) er obligatoriske.
 • Skriv kven som søkjer om tilskot. Dette kan være enkeltmedlem, lag eller arrangør som er medlem i FolkOrg.
 • Namn eller kort info om tiltaket de søkjer om stønad til.
 • Når skal tiltaket finne stad?
 • Tips til skildringa: kva ønskjer de å gjennomføre, kven er ansvarleg, kva ønskjer de å oppnå, kven er målgruppa for aktiviteten, med meir.
 • Kor mykje søkjer de FolkOrg om?
 • Accepted file types: jpg, pdf, png, excel, word, docx, xlsx.
  Last opp eit enkelt budsjett som syner innteker og utgifter for prosjektet.
 • Accepted file types: jpg, pdf, png, word, docx, xlsx.
  Valfritt
 • Valfritt
  Vi treng å behalde søkjars kontaktinformasjon så lenge prosjektet varar. Vi har denne informasjonen lagra i vårt system, vi deler ikkje denne kontaktinformasjonen med nokon. Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjon vert lagra så ta kontakt med Solfrid N. Gjeldokk i FolkOrg.