Statsbudsjettet 2017 er et budsjett uten de store endringene for musikklivet, sett bort fra en positiv satsing på kulturnæring.

Statsbudsjettet 2017 i korte trekk

Kulturnæring

Regjeringen har valgt å bruke 70 millioner til å satse på kulturell og kreativ næring. 30 av disse går Innovasjon Norge. De skal etablere et kompetanseprogram, låneordning, bedriftsnettverk, eksportprogram og investorforum. Målet er å bidra til økt investering i kunstproduksjoner, talenter og rettigheter. I tillegg skal Kreativt Norge etableres som en ny avdeling av Norsk Kulturråd. Denne skal ligge utenfor Oslo, og skal  styrke kunnskapen om og forståelsen for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, gi større muligheter for økte kunstneriske inntekter utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Nå vil kampen gå om plasseringen. Det er satt av 7 millioner til etableringen av denne. De skal dessuten forvalte en ordning på 10 millioner som skal bidra til regional bransjeutvikling. Pengene skal fordeles likt i alle landsdeler. Norwegian Arts Abroad styrkes med 6 millioner for å jobbe for økt tilgang for utenlandske markeder for norske kunstnere. Av disse får Music Norway 1,5 millioner. Det er flott det satses på å utvikle kulturnæringen, men det er underlig at det samtidig Utenriksdepartementets bevilgningen til Næringsfremme‑, kultur og informasjonsformål med 20 % (ca 14 millioner) nok en gang. Dette har store konsekvenser for norske kunstneres mulighet for å turnere utenlands og for de internasjonale besøksprogrammene ved norske festivaler.

Regjeringen øker satsingen på Talent Norge med 5 millioner, i tillegg bevilger de 5 millioner kr fra spillemidlene til en satsing på unge talenter, Talent Norge junior.

Gaveforsterkningsordningen øker med 6 millioner.

Kulturrådet

På grunn av flytting av poster er det vanskelig å lese ut av dette budsjettet hva som er satt inn av friske midler og hvor det er kutt. Ut fra det vi kan se så står kulturrådet er det ingen eller liten endring i bevilgninger til kulturrådet. Men de ønsker å flytte forvaltningen av kunstnerstipendene og Fond for lyd og bilde ut av Oslo. Vi har problemer med å se hva regjeringen ønsker å oppnå gjennom dette. Kunstnerstipendene deles i dag ut i samarbeid med kulturorganisasjoner som primært holder til i Oslo.

Frifond, Kulturell skolesekk, Musikkutstyrsordningen og tippemidler

Frifond skal nå i sin helhet finansieres av tippemidlene, og ikke delvis over statsbudsjettet som tidligere. De lover at det ikke blir nedgang i 2017. Det samme gjelder kulturell skolesekk. Tippemidlene har økt de siste årene, men forutsetter at folk fortsatt tipper og at tippemonopolet fortsetter. Når noe finansieres over tippemidler vil det være uforutsigbart og utenfor politisk styring, noe som er spesielt utfordrende for organisasjoner som får sitt driftstilskudd her. Dette gjelder blant annet landsomfattende musikkorganisasjoner og Musikkutstyrsordningen. Når det gjelder Musikkutstyrsordningen så er ikke denne nevnt. Vi savner en vesentlig styrking av Musikkutstyrsordningen slik at ordningen kan gjøres sjangeruavhengig.

Tilskuddet til kulturbygg går ned med 16,7 millioner i 2017, tilskuddet til idrettsbygg fortsetter å øke.

Kulturalliansen

Kulturalliansen ble stiftet i september og er et historisk initiativ for å samordne frivillige kulturorganisasjoner. Men disse er ikke tilgodesett i statsbudsjettet 2017.

Kort oppsummert

Statsbudsjettet 2017 er et budsjett uten de store endringene for musikklivet, sett bort fra en positiv satsing på kulturnæring.

 

Linda Dyrnes
Daglig leder i FolkOrg